Kindagenda
Steeds meer ouders van jonge kinderen werken beiden en delen de zorg voor de kinderen.

Dat heeft tot gevolg dat steeds meer kinderen gebruik maken van voor-, tussen-(overblijven) en naschoolse opvang aansluitend op de schooltijden. Gevolg hiervan is dat kinderen meerdere keren per dag te maken hebben met een nieuwe start, met nieuwe begeleiders, andere regels en andere ruimten. Dit is voor kinderen onrustig.

Vanaf oktober 2009 hebben we daarom onze schooltijden drastisch veranderd. Alle dagen, dus ook de woensdag en vrijdag beginnen bij ons om 08.30 uur en eindigen om 14.15 uur. Ook voor onze onderbouwgroepen gelden deze schooltijden. Dit model schooltijden wordt de KindAgenda genoemd.

Voordat we zijn overgegaan op de nieuwe schooltijden, hebben we enquêtes uitgezet onder ouders en leerkrachten en die lieten zien dat er voldoende draagvlak was om over te gaan op een model voor vijf gelijke schooldagen.

Aan het einde van schooljaar 2009 – 2010 hebben we ouders, leerkrachten en kinderen bevraagd over de tevredenheid over het nieuwe schooltijdenmodel. Uit deze evaluatie kwam naar voren dat de meeste ouders, het overgrote deel van de kinderen en alle leerkrachten tevreden zijn over de KindAgenda.

Vanaf de invoering zien we dat de rust en regelmaat voor de kinderen is toegenomen. Alle kinderen eten tussen de middag met elkaar en vinden het erg fijn dat dat onder leiding van de eigen leerkracht gebeurt.

Door een uitstekende samenwerking met Bink, is er in onze school een vestiging voor naschoolse opvang gerealiseerd. Uiteraard zijn de roosters voor de opvang afgestemd op onze KindAgenda.

Hoe ziet ons vijf gelijke dagen model er uit?

Maandag t/m vrijdag 8:30 starten,
14:15 afsluiten,
Na 14:15 vrije tijd/ Na schoolse opvang.

Wat is er voor de kinderen verbeterd?

- Elke dag dezelfde schooltijden, zodat er meer rust en regeelmaat is in het dagritme van e kinderen.
- Een korte lunchpauze op school voor alle kinderen onder begeleiding van de leerkracht.
- Een betere vrijetijdsverdeling, waardoor er meer ruimte is voor andere activiteiten.

Welke gevolgen hebben de fijd gelijke dagen voor ouders?

- Meer ruimte om 5 gelijke werkdagen te kiezen.
- Schooltijden sluiten beter aan op de tijden van kinderdagverblijven.
- Thuis lunchen is komen te vervallen.